També disponible en: Castellano

Concurs d’aforismes filosòfics
#LichtenbergViu2017
El pensament com a activisme

Bases
Amb motiu de l’edició 2017 del festival de filosofia Avivament, l’associació València Pensa convoca el primer concurs d’aforismes filosòfics #LichtenbergViu2017, la finalitat del qual és esbombar la filosofia com a disciplina pràctica. El lema de #LichtenbergViu2017 és «El pensament com a activisme».

Els aforismes participants han de presentar-se a través de la plataforma de microblogs Twitter, amb la qual cosa han de tindre una extensió màxima de 140 caràcters.

El contingut i la forma de les piulades han de ser originals. El jurat tindrà una especial cura en la tasca de comprovar aquesta originalitat. Així les coses, tot aspirant es compromet a garantir, amb total indemnitat per a València Pensa-Avivament, l’autoria i l’originalitat de l’obra, que no pot ser una còpia o modificació parcial de cap altra.

Les càpsules de pensament poden presentar-se en català o castellà. Hi ha només una categoria per a ambdues llengües.

Participants
Poden participar en aquest concurs totes les persones interessades en el lema proposat.

Termini de presentació
L’enviament de les piulades pot fer-se des del xx fins al 26 de maig de 2017 a les 12.00 hores.

Procediment
Els tuits s’han d’enviar mitjançant Twitter, tot incloent l’etiqueta #LichtenbergViu2017 i un esment a @avivamentfest.

Resolució
Un jurat designat per València Pensa s’ocuparà d’avaluar la qualitat i originalitat dels tuits. Aquest jurat el formen el director del festival de filosofia Avivament, el secretari de l’associació València Pensa i un representant dels seus associats.

El 31 maig de 2017 València Pensa publicarà al lloc web www.avivamentfest.info l’aforisme guanyador.

L’autor de l’aforisme guanyador haurà de contactar, en el termini de 24 hores, amb l’associació València Pensa (valenciapensa@gmail.com) per identificar-se i acceptar expressament el premi. Si transcorre aquest termini sense que hi haja una acceptació expressa per part del guanyador, s’entendrà que aquest renuncia al premi.

Premi
Un bo de compra valorat en dos-cents euros (200) per a fer-lo efectiu a la llibreria Ramon Llull de València.

El premi serà lliurat en un acte públic de l’edició 2017 del festival de filosofia Avivament. Durant aquest acte es llegiran les piulades aforístiques més destacades, incloent la guanyadora.

Marc legal i pressupostari
La dotació màxima per a aquesta convocatòria es troba consignada en el capítol 2 de crèdits del pressupost de l’associació cultural València Pensa. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de l’esmentada associació.

La subvenció assignada a cada ajut s’ajustarà al que disposa la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i a allò que aquesta convocatòria estableix.

València, 25 abril de 2017

 

Amb el suport de